Świetlica szkolna

Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Powiększ treść artykułu

 swietlica

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

7:15 – 8:45

12:15 - 15:30

Wtorek

7:15 - 8:45

12:15-15:30

Środa

7:15 - 8:45

12:15 - 15:30

Czwartek

7:15 - 8:45

12:15 – 15:30

Piątek

7:15 - 8:45

12:15 - 15:30

 

   Bieżący rok szkolny, choć przerwany przez epidemię koronawirusa i społeczną kwarantannę, obfitował w wiele ciekawych i inspirujących wydarzeń. Obchodziliśmy m. in. Dzień Patrona Szkoły, Dzień Życzliwości, czy też Dzień Pluszowego Misia. W świetlicy odbył się również konkurs wiedzy o Polsce, w którym nasi uczniowie wykazali się znakomitą wiedzą o naszej ojczyźnie.
  Wykonaliśmy bardzo wiele prac plastyczno- technicznych, które zdobią naszą świetlicę. W czasie wolnym zaś dbamy o sprawność fizyczną, skacząc w gumę, czy też na skakankach, grając w ping ponga. Jednak śmiało możemy stwierdzić, iż w tym roku szkolnym największym zainteresowaniem cieszą się zabawy konstrukcyjne z klocków tych małych i tych dużych. Uczniowie uwielbiają tworzyć przestrzenne budowle z klocków.

1a  1a  

 1a  3  

 1a  1a  

 1a  1a  

  8  9  

 10  11  

  12  

 

 


 

Zadaniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie jest zapewnianie opieki potrzebującym uczniom w godzinach porannych - przed rozpoczęciem lekcji, a także w godzinach popołudniowych – po skończonych zajęciach w czasie oczekiwania na autobus bądź na odbiór dziecka przez rodziców.

W naszej świetlicy organizowane są różnorodne formy zajęć, między innymi zajęcia plastyczne i techniczne, podczas których uczniowie tworzą piękne ozdoby i zabawki z surowców wtórnych, takich jak: karton, papierowe rolki czy plastikowe butelki. Prace wykonane przez uczniów tworzą wystawę.


 W świetlicy wiosna zagościła na dobre. Oprócz wiosennej gazetki, którą dzieci stworzyły wspólnie z wychowawcą świetlicy są również ozdoby wykonane z plastikowych butelek, wytłaczanek po jajkach, jak również papierowych rolek. Wystawa w naszej świetlicy jest już naprawdę imponująca
i sprawia radość wszystkim, którzy nas odwiedzają.

Z okazji Dnia Matki dzieci zrobiły z papieru i wytłaczanek przepiękne kwiaty, którymi obdarowały swoje mamy.

Natomiast z okazji Dnia Dziecka wszyscy uczniowie mieli możliwość własnoręcznego wykonania świnki-skarbonki, którą następnie zabrali ze sobą

do domu. Dzieci pracowały z zaangażowaniem, a efekt końcowy był naprawdę satysfakcjonujący. 


 

Stałym elementem codziennego pobytu dziecka w świetlicy jest wspólne odrabianie lekcji oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

Świetlica włącza się również do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez poranne czytanie bajek, wierszy i opowiadań tematycznych.

Gdy na dworze jest ładna pogoda dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej organizowane są zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach oraz ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w świetlicy szkolnej zorganizowane zostały zajęcia dla chętnych uczniów. Obok różnorodnych gier stolikowych i zabaw ruchowych odbył się również turniej gry w tenisa stołowego czy konkurs karaoke. Na zajęciach dzieci stworzyły razem planszę do gry, brały udział w konkursie plastycznym pt. ”Moje wymarzone ferie”,
a także piekły wspólnie gofry.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. 1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz dojazd do szkoły.
 2. 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I-VIII. Klasyfikacji dokonuje się w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. 3. Wszyscy uczniowie uczęszczający do świetlicy mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy natychmiast po wejściu do szkoły oraz po skończonych zajęciach lekcyjnych.
 4. 4. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęty audiowizualny, gry stolikowe, sprzęt sportowy, książki tematyczne i zabawki.
 5. 5. Każdego dnia prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 6. 6. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7:15 - 8:45, oraz od 12:15 do 15:30.
 7. 7. Zadaniami realizowanymi przez świetlicę kierują wychowawcy świetlicy.
 8. 8. Wszystkich obowiązują zajęcia według ustalonego planu. Dzieci włączają się do prac i imprez organizowanych przez wychowawców świetlicy.
 9. 9. Uczniowie mają obowiązek szanować rzeczy własne i kolegów i wyposażenie świetlicy.
 10. 10. Wszyscy wypełniają polecenia wychowawców, odnoszą się do nich z szacunkiem, respektują normy współżycia w grupie.
 11. 11. Dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach są nagradzane - pochwały, natomiast złe karane - nagany.
 12. 12. Pomieszczenia świetlicy opuszcza się tylko za zgodą wychowawców.
 13. 13. W czasie przeznaczonym na naukę (odrabianie lekcji) dzieci zobowiązane są do zachowania ciszy i nieprzeszkadzania innym.
 14. 14. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowane są nieobecności uczniów.
 15. 15. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez rodziców.
 16. 16. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy od chwili zgłoszenia się do szkoły ( na uczniów dojeżdżających oczekuje przed autobusem).
 17. 17. Uczniowie na 5 minut przed planowanym odjazdem szkolnego autobusu powinni zejść do szatni. Wychowawca nie powinien dopuszczać do wcześniejszego pobierania ubrań z szatni i przebywania z nimi w szkolnej świetlicy.
 18. 18. Zajęcia świetlicowe w przypadku sprzyjającej pogody będą odbywać się zawsze na świeżym powietrzu, zarówno przed jak i po lekcjach.

 

REGULAMIN ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

 

1. Ze świetlicy odbierane są dzieci przez osobę dorosłą lub nieletnią upoważnioną przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Nie dotyczy to dziecka do lat 7, które powinno być odbierane tylko przez osobę pełnoletnią.
2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek punktualnie odbierać dziecko ze świetlicy najpóźniej do godziny 15:30.
3. Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
4. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji wychowawcy świetlicy do godz. 15:00 oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
5. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy świetlicy, wychowawca jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
6. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (m.in. praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, wychowawca świetlicy powiadamia Dyrektora Szkoły, który podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
7. Dzieci dojeżdżające do szkoły odprowadza na przystanek autobusowy wychowawca świetlicy lub osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.

 

CELE REALIZOWANE PRZEZ ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ


          Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

 

 

Poza tym w świetlicy organizowane są następujące cele i zadania:

 

 • - tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 • - pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • - pomoc w odrabianiu prac domowych i tworzenie warunków do nauki własnej,
 • - ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • - propagowanie czytelnictwa,
 • - propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • - wzbogacanie posiadanych przez uczniów wiadomości,
 • - wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego,
 • - rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,
 • - kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy,
 • - wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
 • - realizacja planu pracy świetlicy,
 • - organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • - uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • - upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości, kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 • - współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas w celu rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych,
 • - wdrażanie do utrzymania porządku w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 
free pokereverest poker revie